Szkolny Konkurs Gastronomiczny na „Najlepszy Deser”

Szkolny Konkurs Gastronomiczny

na „Najlepszy Deser”

REGULAMIN KONKURSU

1.Założenia ogólne:

a) Celem konkursu jest:

-propagowanie idei Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019 – „ Odkryj swój talent”,

-kształtowanie postaw kreatywnych w gastronomii,

-zachęcanie do rozwijania umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej,

-rozbudzanie wrażliwości estetycznej,

-podnoszenie poziomu efektywności kształcenia zawodowego,

b) Tematem konkursu jest przygotowanie najlepszego deseru .

2. Warunki uczestnictwa:

a) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,

b) W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba zgłoszonych dwuosobowych zespołów,

c) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojego imiennego udziału do          11 października 2019 r. u pani Alina Kwiatkowskiej.

3. Przebieg konkursu:

a) Zespoły będą wykonywały desery na zajęciach praktycznych w klasopracowni gastronomicznej CKZiU w Wyrzysku, po wcześniejszych ustaleniach z nauczycielem zawodu i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela, w terminie  od 14 do 25 października 2019 r. ,

b) Każdy deser musi mieć swoją nazwę,

c) Wykonane prace konkursowe będą oceniane przez jurorów, ocenie podlega:

– odpowiedni dobór składników (max 10 punktów),

– tekstura poszczególnych elementów deseru (max 10 punktów),

– kreatywność i estetyka podania ( max 10 punktów),

– smak (max 10 punktów)

d) Surowce potrzebne do wykonania prac konkursowych każdy zespół zapewnia we własnym zakresie.

Uwaga:

Nie dopuszcza się korzystania z przygotowanych wcześniej półproduktów, sztucznych dekoracji, wszystkie przygotowane desery powinny być pomysłowe, bogate w formie i treści oraz czysto i elegancko zaprezentowane.

4. Postanowienia końcowe:

a) W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele przedmiotów gastronomicznych oraz Dyrektor szkoły,

b) Komisja konkursowa zapewnia prawidłowy przebieg konkursu oraz obiektywizm oceniania jego wyniku,

c) Za organizację i przebieg konkursu odpowiada organizator,

d) Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję są ostateczne i będą opublikowane na stronie

internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,

e) Nagrodzone zostają trzy najlepsze drużyny.

Zapraszamy do udziału! Organizatorzy!

Zapraszamy do udziału! Organizatorzy!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ODKRYWAM MOJĄ PASJĘ – WYMARZONY ZAWÓD”

I OGÓLNE ZASADY KONKURSU:

1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego                       i Ustawicznego w Wyrzysku, dalej zwane organizatorem.

2.Cele konkursu:

– propagowanie idei Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „ Pasja, profesja, powołanie” oraz Europejskiego tygodnia Umiejętności Zawodowych „ Odkryj swój talent”;

-uwrażliwienie dzieci na potrzebę planowania swojej przyszłości zawodowej;

– kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej;

– rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.

3.Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych z Miasta i Gminy Wyrzysk  .

II.TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA

1.Opiekunowie uczestników konkursu proszeni są o selekcję i wybór pięciu najoryginalniejszych spośród wszystkich prac z danej placówki.

2.Każda szkoła może przesłać na konkurs nie więcej niż pięć prac.

3.Terminy konkursu:

-rozpoczęcie konkursu -07.10.2019 r.

-zakończenie konkursu-16.10.2019 r.

-rozstrzygnięcie konkursu -18.10.2019r., godzina 12.00

Prace można przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego                        i Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1 , 89-300 Wyrzysk, z dopiskiem „konkurs plastyczny”.

4.Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą ocenianie.

5.Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.

6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych/otrzymanych prac ich autorom – prace zostaną przedstawione w formie wystawy na terenie CKZiU                       w Wyrzysku.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

1.Praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika  konkursu.

2.Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, grafika, collage itp.), format A4, ilustrująca wymarzony przez uczestnika zawód.

3.Pracę konkursową należy opisać (przykleić metryczkę) na odwrocie zgodnie     z opisem z załącznika nr 1. Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel –opiekun uczestnika.

4.Do każdej pracy należy dołączyć –przyczepić na odwrocie pracy załącznik     nr 2 będący:

-zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy;

-zgodą na nieodpłatną publikację pracy.

5.Brak któregoś z w/w załączników powoduje wykluczenie pracy                         z konkursu.

6.Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7.Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową na podstawie następujących kryteriów:

-merytorycznych– zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką;

-inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawionego tematu;

-ogólnego wrażenia estetycznego.

IV NAGRODY

1.Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody  za I, II i III miejsce.

2.O terminie uroczystego rozdania nagród placówki zostaną powiadomione drogą internetową lub telefoniczną.

Koordynator konkursu: Alina Kwiatkowska

Załącznik nr 1

KONKURS PLASTYCZNY

 „ODKRYWAM MOJĄ PASJĘ – WYMARZONY ZAWÓD”

Tytuł pracy –

Przedstawiony zawód:…………………………………………………………..

Imię i nazwisko autora pracy:…………………………………………………………………

Wiek autora pracy:

…………………………………………………………………………….

Nazwa placówki:……………………………………………………………………………….

Adres placówki:………………………………………………………………………………..Numer telefonu placówki:……………………………………………………………………..

Poczta elektroniczna placówki:………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela autora   pracy:…………………………………………………….

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI –SZCZEGÓLNIE NAZWISKA)

Załącznik nr 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez organizatora konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu Będąc opiekunem prawnym mojego dziecka uczestniczącego w Konkursie zostałam/łem poinformowana/ny o zasadach podania moich danych, prawie do dostępu i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

…………………………………………………….      ………………………………………………………………..

(miejscowość i data )                              (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz art. 23. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy (imię i nazwisko uczestnika Konkursu) ……………………………w materiałach drukowanych, plakatach, banerach reklamowych oraz na stronie internetowej organizatora konkursu. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie. ……………………………………………………       ……………………………………………………………….. (miejscowość i data )                              (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Skip to content