Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

„CZAS ZAWODOWCÓW BIS”

 

Uczniowie w zawodzie technik ekonomista i technik informatyk CKZiU w Wyrzysku biorą obecnie udział w tzw. laboratoriach, w których odbywają się zajęcia specjalistyczne, w ramach projektu  „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” Politechnika Poznańska.

Laboratoria te są efektem wielu pomysłów i lat pracy nad poprawą dostępu do praktyk zawodowych. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. To połączenie dwóch najważniejszych elementów praktyki – kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach oraz systemem ośmiogodzinnej pracy.

Zajęcia są prowadzone  przez wykwalifikowanych specjalistów, praktyków z poszczególnych dziedzin.

Podczas zajęć specjalistycznych uczniowie zostaną poddani diagnozie kompetencji, w tym ocenie swoich umiejętności. Otrzymają wsparcie w zakresie podnoszenia swojej wiedzy na temat posiadanych umiejętności i kompetencji. Ocena każdego ucznia przez prowadzącego zajęcia pozwoli na weryfikację ich uzdolnień. W trakcie zajęć uczniowie wezmą udział w szkoleniu z użytkowania system.zawodowcy.org oraz założą profil użytkownika systemu. Po zakończeniu zajęć specjalistycznych w laboratoriach uczniowie otrzymają certyfikat ukończenia, w którym uwzględniony zostanie zakres podniesionych umiejętności. Wyróżniający się uczniowie będą preferowani wśród współpracujących pracodawców, podczas przygotowywania dla nich stażu.

Uczniowie korzystający z tej formy wsparcia zostaną skierowani do pracodawców, a dokonana podczas zajęć ocena kompetencji umożliwi lepsze dopasowanie miejsca odbywania stażu.