Historia szkoły

Na przełomie XIX/XX w. w Wyrzysku powstały pierwsze szkoły średnie 1 IV 1898 r. Prywatna Szkoła dla dziewcząt oraz Prywatna Szkoła dla Chłopców. Wysokie czesne powodowało, że szkoły te liczyły niewielu uczniów, dlatego 11.10.1911 r. utworzono średnią szkołę państwowąo nazwie Szkoła Miejska, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki.

Dopiero po I wojnie światowej i po odzyskaniu niepodległości wywalczonej przez powstańców wielkopolskich, w 1922 r. utworzono Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodowo. Jej uczniowie pobierali naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych i handlowych na terenie Wyrzyska i okolicy. Pierwszym dyrektorem był Józef Januszewski.

Po jego przejściu na emeryturę w 1932 r. funkcję tę objął Antoni Sobieszczyk-Wyrzyszczanin. Placówka mieściła się wówczas przy Rynku 18, a częściowo w budynku starostwa przy ul. Bydgoskiej. Podczas II wojny światowej szkołę zlikwidowano, zniszczono jej dokumentację. Dyrektor placówki wraz z innymi nauczycielami polskimi został aresztowany i rozstrzelany w X 1939 r. w Paterku. Dzisiaj na byłym budynku szkoły przy Placu Wojska Polskiego znajduje się tablica upamiętniająca śmierć A. Sobieszczyka. Po 1945 r. społeczeństwo miasta oraz nauczyciele podjęli starania o utworzenie szkoły średniej w Wyrzysku. Placówka powstała, ale w pobliskiej Łobżenicy. W tym samym czasie reaktywowano publiczną szkołę dokształcającą zawodowo, jej kierownikiem został Zdzisław Dorsz. Mieściła się przy ulicy Bydgoskiej, a od 1946 r. przy ulicy Parkowej 8. Kolejnym dyrektorem Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej został Edward Dołkowski, który w 1949 r. przeniósł szkołę do budynku po byłym sierocińcu, gdzie istniała do 1951 r. Reaktywowano ją pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących jako filię Zasadniczej Szkoły Kolejowej w Bydgoszczy. Jej dyrektorem został ponownie Edward Dołkowski. Funkcję tę pełnił do 1970 r. Od 01.01.1961 r. stała się samodzielną placówką, a od 1963 r. posiadała filię w Nakle, Mroczy i Wysokiej. W 1965 r. ze względu na brak uczniów zamknięto oddziały w Wysokiej i w Mroczy, a 5 lat później wyrzyska szkoła stała się filią równorzędnej szkoły w Nakle nad Notecią. W latach 1974-1997 funkcję dyrektora pełnił Mieczysław Ziarnek. W 1975 r. szkoła zawodowa została samodzielną placówką. W latach dziewiędziesiątych Rada Miejska w Wyrzysku rozpoczęła staranie o szkołę średnią. Zawiązany został Komitet Budowy szkoły Średniej, a Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracowników była w dalszym ciągu jedyną szkołą ponadpodstawową. W 1997 r. funkcję dyrektora szkoły objęła Lucyna Wójcik-Trempała. Następnego roku Szkoła Zawodowa przeniosła się do budynku przy ulicy Bydgoskiej 32. Placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadpodstawowych, a od roku szkolnego 2002/03 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Wtedy też rozpoczęły się mozolne starania o własną siedzibę dla szkoły, tym bardziej, że cieszyła się ona wśród młodzieży dużym zainteresowaniem.
W 1988 r. podjęli naukę pierwsi uczniowie w Liceum Zawodowym, w 1999 r. w Liceum Ekonomicznym i w Liceum Handlowym. Od 2000 r. rozpoczęło się kształcenie dorosłych w formie zaocznej Liceum Handlowe i Liceum Ekonomiczne, oraz w formie eksternistycznej Liceum Ekonomiczne.

17.06.2002 r. wmurowano Akt Erekcyjny pod budowę nowej szkoły. 01.09.2003 piękna i nowoczesna szkoła otworzyła swoje drzwi dla młodzieży z 7 okolicznych gmin. Jej budynek mieści się przy ul. Wiejskiej 1 w Wyrzysku. 15.10.2004 Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku wręczono sztandar i szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika.

Od roku szkolnego 2005/06 rozpoczęto kształcenie w zawodzie Technik Informatyk w Szkole Policealnej, a w kolejnym roku szkolnym, 2006/07 przyjęto pierwszych uczniów do Technikum Informatycznego na poziomie ponadgimnazjalnym.

31 sierpnia 2013 r.  rozwiązano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku oraz Zespół Szkół Techniczno - Rolniczych w Nieżychowie.

01 września 2013 r. utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, w skład którego weszły   w/w szkoły.