Dla Ucznia

 

  

Dla Kandydata

 

 

 

 

Rodo

 

Ogłoszenie RODO  – Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

Proszę państwa. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Proszę o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla rodziców/ opiekunów prawnych i uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, zwana dalej Szkołą, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkolejak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk, tel. + 48 67 286 77 09, e-mail: sekretariat@zspwyrzysk.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku jest Pani Krystyna Górzna; dane kontaktowe: tel. + 48 728 758 706, e-mail: paragrafodadoz@wp.pl

3. Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Wizerunek (zdjęcia, filmy) i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w mediach społecznościowych, prasie oraz na stornie internetowej szkoły: http://www.zspwyrzysk.pl w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 10 lat a następnie trwale usuwane. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa)  przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia.

5. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer wewnętrznych i na zewnątrz budynku) w celu: 

  • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły; 
  • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły; 
  • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych; 
  • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży; 
  • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej; 
  • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez ok. dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

9. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

12. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. informuję iż:

 

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku ul. Wiejska 1, 89-300 Wyrzysk, tel. + 48 67 286 77 09, e-mail: sekretariat@zspwyrzysk.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku jest Pani Krystyna Górzna dane kontaktowe: tel. + 48 728 758 706 e-mail: paragrafodadoz@wp.pl

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

5. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

6. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

7. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.